top of page
מרכז בקרה

כדי לאפשר למנכ"לים, קציני ציות וממוני אכיפה לנצל את זמנם בצורה המיטבית ביותר ולקדם את החברה, אנו מפעילים מרכז בקרה אשר מנטר ומוודא ביצוע משימות הנגזרות מנהלי העבודה, צרכי רגולציה, סקרי ציות, ממצאי ביקורות ועוד.

מרכז הבקרה משתמש במערכת אשר אופיינה ע"י החברה והותאמה לצרכי הרגולציה של שוק ההון הישראלי

היתרונות

 

 • ניצול נכון וטוב יותר של מנהלי החברה

 • עמידה בסטנדרים הגבוהים של אכיפה פנימית

 • תמונת מצב אמת למנכ"לים, אחראי האכיפה והדירקטוריון

 • הודעות מתפרצות בגין תקלות חשובות

 • הטמעה קלה וללא צורך בהתקנות מסובכות

 • תיעוד

מרכז הבקרה מנטר אחר:

 

 • ביצוע ותיעוד דו"חות פנימיים תקופתיים כגון צ'קליסט יומי

 • דו"חות תקלה

 • משימות תקופתיות כגון גיבוי תקופתי של הנתונים, בדיקות לצורך איסור הלבנת הון

 • השלמת ממצאי ביקורות כגון השלמת מסמכים ותיקוני ליקויים

 • החלטות ישיבות הנהלה

 • עמידה בסקרי ציות

 • ועוד

bottom of page