top of page

שלושת השלבים להטמעת אכיפה פנימית

שלב שלישי
אכיפה פנימית דינאמית

שלב זה שוטף והנו קריטי בדבר הצלחת החברה לצמצם את סיכוני החברה.

 

כדי לאפשר ללקוחותינו לעמוד בסטנדרטים גבוהים של אכיפה פנימית אנו מציעים מגוון שלם של כלים כגון: 

 

 • שירותי מרכז בקרה (קישור) –מעקב שוטף אחר ביצוע מטלות החברה.

 • הדרכות תקופתיות לעובדי החברה

 • ביקורות לפי תכנית עבודה.

 • ליווי והנחיית החברה ועובדיה ביישום שינויי רגולציה.

 • המלצות להפקת לקחים מטעויות ותקלות.

 • השתתפות בפגישות דירקטוריון

 • השתתפות בישיבות צוות

 • התעדכנות בשינויי רגולציה וידע מקצועי

 • ועוד

שלב שני
יישום והטמעהבתחילת השלב השני תבוצע פגישה עם מנהלי החברה לדון בממצאים ובהמלצות שהוגשו כדי להעריך את התשומות מול התועלות. תוגש הצעה למתווה עבודה ולו"ז משוער.

 

לאחר הסכמה על מתווה העבודה תחל שלב ההטמעה הכוללת מגוון שלם של פעולות כגון:

 

 • שיחות והדרכות עובדים בדבר יישום הרגולציה בפועל.

 • הנחיית בעלי התפקידים לניצול מלא יותר של מערכות התפעול

 • הגדרת משימות תקופתיות כדי לעמוד בדרישות החוק ולצמצם סיכונים.

 • שיפור יעילות החברה

 • התאמות בתהליכי העבודה

 • הגדרת נהלים נדרשים

 • הגדרת צ'קליסטים ודוחות .

 • הנחיות בדבר תיעוד נכון

 • ועוד

שלב ראשון
מיפוי סיכונים בחברה

 

השלב הראשון מוקדש ללמידת החברה, העובדים, היכרותם עם החוק, יכולת האכיפה הפנימית ועוד.

 

בשלב זה נבחנים תהליכי הליבה של החברה :

 

 • גיוס לקוחות

 • אינטראקציה עם  לקוחות

 • תפעול שוטף

 • תהליכי למידה בחברה והפקת לקחים

 • זרימת המידע

 • ועוד

 

בסוף שלב זה יוגש דו"ח מפורט עם ממצאים והמלצות כיצד לפעול במטרה לצמצם ככול שניתן את הסיכון מבלי לפגוע בתהליכי החברה ואף נציע דרכים לנצל את החוזקות ולחזק את החולשות.

bottom of page